ART N' HAIR MOBILALKALMAZÁS
FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Az ART N' HAIR MOBILALKALMAZÁS letöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

 

Az ART N’ HAIR alkalmazás

Az ART ‘N HAIR MOBILAPP alkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) az Art ‘N Hair Kft. (székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 15/A 1. emelet 1.) üzemelteti és szolgáltatja. Az Alkalmazással kapcsolatos mindennemű jog jogosultja a Szolgáltató.

Az Alkalmazás a Szolgáltató által nyújtott ingyenes, okostelefonra letölthető szoftver, amely letöltésével és használatával a felhasználók az Art ‘N Hair Hajklinikával kapcsolatban kiegészítő információkhoz juthatnak: az információs videók közvetlen elérése, kedvezmény kuponok elérése, időpontfoglaló igénybevétele, árlista megtekintése, szolgáltatásinformációk, termékinformációk megtekintése, cikkek olvasása, kérdés-válaszok megtekintése.

Az Alkalmazás lehetőséget nyújt az egyedi értesítések küldésére is (hírek, akciók, egyéb applikáció értesítések)

Az Alkalmazás részét képezi továbbá a Klubkártya funkció, mely törvásárlói rendszerben pontgyűjtésre, partnerkedvezmények és alkalmi kedvezmények beváltására használható.

A Szolgáltató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. A Felhasználó az Alkalmazásnak a módosítás hatályba lépését követően történő első használata alkalmával a módosított szerződési feltételeket elfogadja.

Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazás arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását. 

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az Alkalmazást ingyenesen letöltse és így egyszer felhasználási jogot szerezzen az Alkalmazásra, amely azonban nem foglalja magában a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot.

Az Alkalmazás használata

A Felhasználó ingyenesen töltheti le az Alkalmazást az App Store-ból, a Google Play-ről vagy a Microsoft Áruházból. 

A regisztrációhoz kötött zárt tartalom esetén: a felhasználási feltételek elfogadását követően az első belépéskor a Felhasználóknak be kell jelentkezniük: erre lehetőség van meglévő Facebook, Google+ accountok használatával, vagy egyedi e-mail címes regisztrációval. Utóbbi esetében a Felhasználó a nevét, e-mail címét és felhasználónevét köteles megadni. Elfelejtett jelszó esetén e-mailben új, ideiglenes jelszó igénylésére van lehetőség.

A Felhasználó a regisztrációkor megadott adatait a „Profilom” menüpont alatt bármikor módosíthatja.

Az Alkalmazás használata adatforgalmat generálhat.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató kizár mindennemű felelősséget az Alkalmazás megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Felhasználók az Alkalmazást kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye illetve az Alkalmazás használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó mobiltelefonján bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

Adatvédelem

Az Alkalmazás funkcióinak igénybe vétele érdekében szükséges, hogy a Felhasználó bizonyos személyes adatait Szolgáltató részére átadja. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az Alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása, az applikáció működése érdekében kezeli.

Adatkezelő

A Felhasználók adatait Szolgáltató mint adatkezelő kezeli.

Érintettek köre

Az adatkezelés érintettje mindazon Felhasználó, aki az Alkalmazás letöltésével és telepítésével, a Felhasználási feltételek elfogadásával és a regisztrációval személyes adatot adott meg Szolgáltató mint adatkezelő számára, és fentiekkel önkéntes, kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy Szolgáltató a személyes adatait kezelje.

Az adatgyűjtés és adatkezelés célja

Az érintettek adatainak kezelése a Szolgáltató által üzemeltetett Alkalmazás zavartalan működése, és az Alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása érdekében történik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésére tekintettel. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az ezen célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 4.§ (2) bekezdésének megfelelően.

A kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Szolgáltató adatbázisába az adatkezelő Adatkezelési Szabályzatával összhangban bekerüljenek.

Szolgáltató a Felhasználó azonosítása érdekében a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

–        név (vezeték- és utónév),

–        elektronikus elérhetőség (e-mail címe).

Az adatkezelés módja, jogalapja, időtartama

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Felhasználási feltételekben, illetőleg Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott célokra, módon és mértékben használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználónak mint érintettnek az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása, amely az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a reá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.

Szolgáltató a Felhasználó azon személyes adatait, amelyek kezeléséhez hozzájárult, a hozzájárulás megadásától az adatkezelés céljai eléréséig kezeli.

Az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató az Info tv. 7. §-ának megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhasználó magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes tájékoztatásán alapuló, kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A Szolgáltató hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

A Felhasználó jelen Felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató által kezelt adatok átadásra kerülnek a Szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozást, ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, továbbá hogy a kezelt adatokat a Szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerhetik, amennyiben az a Szolgáltató feladatai ellátásához szükséges.

Jelen nyilatkozat aláírásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok kezelése kapcsán a Szolgáltató mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az általa megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa.

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó adatkezeléshez történő hozzájárulásának megadását követően adott megbízást harmadik fél részére az adatok feldolgozására, Szolgáltató köteles a Felhasználó számára az adatfeldolgozásra irányuló szerződés megkötését követő 3 (három) munkanapon belül a Felhasználó és Szolgáltató között szokásos kapcsolattartási mód alkalmazásával felvilágosítást adni az adatfeldolgozó személyéről és elérhetőségeiről, az adatfeldolgozás jogalapjáról és céljáról, az érintett adatok köréről, és a Felhasználó jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. A fenti kötelezettségének Szolgáltató az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatónak saját honlapján való közzétételével is eleget tehet.

Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó az Info tv. 14. §-ának megfelelően tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését az kapcsolat@artnhair.hu e-mail címen.

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri, kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata a Szolgáltatóhoz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a)         a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
  1. b)        a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
 

A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a Felhasználó az Szolgáltatónak a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.) fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll

Az applikáció üzemeltetője és a Szerző és Jogtulajdonos adatai
Név: Art ‘N Hair Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 15/A 1. em. 1.
Adószám: 27084731-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 348509
Képviselő: Dr. Eggenhofer Zsolt ügyvezető
Ügyfélszolgálati e-mail cím: kapcsolat@artnhair.hu

Ne másold, köszi! :)

Nyári szünet

A klinika nyári szünet miatt július 15. és 28. között zárva tart. Hajfelmérő konzultációra vagy hajkezelésekre online időpontfoglalónk segítségével tudsz bejelentkezni. Egyéb kérdés esetén írj emailt a kapcsolat@artnhair.hu-ra, a július 29-ei héten mindenképp válaszolunk Neked.