NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

 1. A Játék időtartama

Az Art ‘N Hair Kft. 2020. augusztus 10. 9:00 és 2020. szeptember 30. 24:00 között „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat” játék néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

Art ‘N Hair Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 15/A 1. em. 1.
Adószám: 27084731-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 348509
Képviselő: Dr. Eggenhofer Zsolt ügyvezető
Ügyfélszolgálati e-mal cím: kapcsolat@artnhair.hu

 1. A Játék nyereményei

Szervező a nyereményjáték lezárását követően, akcióban résztvevő játékosok között 1 db nyertest határoz meg, aki

1 db WAHL 100 Year Clipper Limited hajvágógépet +
1 db KASHO KDM 5.5 S fodrászollót +
1 db Gamma Piú 7005 Tormalionic Hajszárítót kap, melyet készpénzre nem válthat. 

 1. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a „„Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat”” játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

A 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és §a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, regisztrál a https://artnhair.hu/fodraszverseny/ weboldalon és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, társas viselkedési normák be nem tartása vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Instagram közösségi oldalon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt az Art ‘N Hair. dolgozói, valamint a „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat”  játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek (a „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat” játék szervezésében résztvevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat” játék teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 1. A Pályázaton való részvétel menete

5.1.A játék kizárólag az Art ‘N Hair oldalon elérhető (https://artnhair.hu/fodraszverseny/).

5.2. Az Art ‘N Hair Hajklinika, a „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat” játék számára létrehozott oldalon való regisztrációt követően vehet részt a játékban.  https://artnhair.hu/fodraszverseny/

5.3.Az Art ‘N Hair Hajklinika oldal arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy javasoljanak egy, vagy több személyt, aki 

 • az Art ‘N Hair Hajklinikán történő orvosi konzultációra időpontot foglal (https://artnhair.hu/idopontfoglalas/
 • a konzultációs időpontra történő jelentkezés során megadja az adott fodrász négyjegyű azonosítókódját (Fodrász Mesterkódját) a “MEGJEGYZÉS” rovatba a jelentkezési adatlapon 
 • befizeti a konzultáció bruttó 10.000 Ft-os díját átutalással, vagy bankkártyával, vagy PayPal-on keresztül az Art ‘N Hair Hajklinika weboldalán feltüntetett konzultációs díj befizetéséről szóló szabályok szerint (https://artnhair.hu/konzultacios-dij-feltetelek/
 • és megjelenik  a konzultáción. 

5.4. A játékban szereplő felhívás: „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat”

5.5.1. A játék fődíját az nyeri meg, aki által a legtöbb ügyfél jelenik meg a konzultáción (akinek a mesterkódjával a legtöbben regisztráltak konzultációra és meg is jelentek azon).  A játék pótnyertese az, akinek a mesterkódjával a második legtöbb páciens jelentkezik és jelenik meg a konzultáción. 

5.5.2. Az ügyfelek konzultációra való időpontfoglaláskor csak egy mesterkódot (azaz egy indulót) jelölhetnek meg. 

5.6. A játékban egy felhasználó csak egyszer regisztrálhat és csak egy nyereményt nyerhet.

5.7. A játék összesen két nyertessel zárul, egy nyertessel és egy pótnyertessel. A nyeremények kihirdetésének dátuma 2020. október 1.

5.8. Szervező a nyertes nevét az „Art ‘N Hair fodrászverseny” elnevezésű Privát / Nyílt Facebook csoportban (https://facebook.com/groups/3166740573404392) tesszük közé, ahová a regisztrációt követően szükséges belépni – mely a nyertes értesítésének tekintendő. Ezt követően a nyertesnek kell felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 15 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező kihirdeti a pótnyertest. 

 1. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 15 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani lakcímét, amire a Szervező küldi ki a nyereményt, és telefonszámát, amin a futárszolgálat eléri a nyertest.

6.2. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertes által megválasztott címre küldi.

6.3. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A pótnyertest az Art ‘N Hair a Facebook és Instagram-oldalán nem hozza nyilvánosságra.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az Art ‘N Hair-nek küldött privát üzeneten keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Nyerd meg a prémium fodrászcuccokat” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 1. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://artnhair.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

7.1. Az adatkezelő adatai

Név: Art ‘N Hair Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 15/A 1. em. 1.
Adószám: 27084731-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 348509
Képviselő: Dr. Eggenhofer Zsolt ügyvezető
Ügyfélszolgálati e-mail cím: kapcsolat@artnhair.hu

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos neve, e-mail-címe, telefonszáma, lakcíme (nyertes esetén).

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. Az Art ‘N Hair és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat: A Játékban résztvevő 

 • Játékos neve,
 • telefonszáma, 
 • e-mail címe,
 • nyertes esetén: lakcím, amire a nyereményt küldjük.

Időtartam: a Játék időtartama és azt követő 12 hónap

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.facebook.com/artnhairklinika/, https://www.instagram.com/artnhairclinic/

https://artnhair.hu/ oldalon 2020. október 1-jén. 

A nyertes adatainak kezelése (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

Az  Art ‘N Hair Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 15/A 1. em. 1.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat ( https://artnhair.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/) rendelkezik.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért az Art ‘N Hair Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Art ‘N Hair Kft-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. Az Art ‘N Hair Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az Art ‘N Hair Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az Art ‘N Hair Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Art ‘N Hair Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az Art ‘N Hair Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. Az Art ‘N Hair Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Art ‘N Hair Kft.–vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden az Art ‘N Hair Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és az Art ‘N Hair Kft. –nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami az Art ‘N Hair Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3 Az Art ‘N Hair Kft. Facebook-, Instagram- és weboldalán indított promóciók függetlenek a Instagramtól, Facebooktól, az Instagram és Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Budapest, 2020. 08. 10.

Ne másold, köszi! :)